STATUT FUNDACJI "OLUŚ I STANISŁAW"


§ 1

Postanowienia ogólne

1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Oluś i Stanisław” (zwana dalej: „Fundacją”), ustanowiona została przez osobę fizyczną Pana Radosława Piotrowskiego, zamieszkałego w Warszawie (zwanego dalej „Fundatorami”) aktem notarialnym sporządzonym w dniu 9 lutego 2018 roku, przez notariusza Teresę Dębską-Grelus z Kancelarii Notarialnej w Warszawie  ul. Zgoda 3/1 za numerem repertorium A 1081/2018

2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku, o fundacjach (Dz.U. z 1991 roku nr 46, póź. 203) oraz postanowień niniejszego statutu (zwanego dalej „Statutem”).

3. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.

4. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

5. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

6. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

7. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego lub państwa trzeciego.

8. Fundacja może być członkiem organizacji o podobnym profilu działalności.

§ 2

Cel i zasady działania Fundacji

1. Celem Fundacji jest:

1.1. działalność na rzecz wspierania godnego życia i ochrony praw osób starszych, w tym w szczególności niesienie pomocy osobom starszym przez identyfikowanie ich potrzeb i prowadzenie działań na rzecz ich zaspakajania, oraz wspieranie wszelkich form pomocy i inicjatyw zmierzających do zapobiegania marginalizacji osób starszych;

1.2. działalność w zakresie promowania i szerzenia wiedzy ekonomicznej wśród dzieci i młodzieży. W tym w szczególności organizowanie działań edukacyjnych w formie szkoleń i warsztatów mających za zadanie przekazywanie wiedzy ekonomicznej wśród dzieci i młodzieży.

2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

2.1. w zakresie związanym z działalnością na rzecz wspierania godnego życia i ochrony praw osób starszych, w tym w szczególności niesienia pomocy osobom starszym przez identyfikowanie ich potrzeb i prowadzenie działań na rzecz ich zaspakajania, oraz wspierania wszelkich form pomocy i inicjatyw zmierzających do zapobiegania wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób starszych;

- współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji, wymiany doświadczeń i tworzenia nowych rozwiązań w dziedzinie pomocy społecznej osobom starszym;

- działania w zakresie rozwoju świadomości społecznej dotyczącej praw osób starszych;

- wspieranie finansowe, merytoryczne, rzeczowe osób starszych;

- budowanie i finansowanie lokalnego systemu oparcia i opieki nad osobami starszymi, w tym w ramach domów pomocy;

- promowanie działalności zrzeszania osób starszych w kluby seniora i organizacje;

- prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych dla osób starszych.

3. w zakresie związanym z promowaniem i szerzeniem wiedzy ekonomicznej wśród dzieci i młodzieży:

- wsparcie merytoryczne i współpracę z podmiotami działającymi na rzecz edukacji dzieci i młodzieży;

- prowadzenie działalności informacyjnej i uświadamiającej z zakresu edukacji    ekonomicznej dzieci i młodzieży;

-  poprawę dostępu do edukacji dzieci i młodzieży;

- organizowanie rozmaitych działań edukacyjnych w formie szkoleń i warsztatów mających za zadanie przekazywanie wiedzy ekonomicznej wśród dzieci i młodzieży;

- wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży z wykorzystaniem nowoczesnych oraz innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych w zakresie wiedzy ekonomicznej;

- organizowanie warsztatów, szkoleń i treningów dla nauczycieli i rodziców;

- tworzenie materiałów dydaktycznych oraz popularnonaukowych o tematyce ekonomicznej adresowanych do dzieci i młodzieży.

§ 3

Majątek i dochody Fundacji

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wniesiony przez Fundatora w kwocie 2.500,00 (słownie: dwa tysiące pięćset) złotych, oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości, pozyskane przez Fundację w toku jej działania.

2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

3. Dochodami Fundacji są:

- darowizny, spadki, zapisy;

- dochody ze zbiórek i imprez publicznych;

- dochody z majątku ruchomego i nieruchomego;

- dotacje i subwencje osób prawnych;

- odsetki od depozytów bankowych.

4. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznacza się wyłącznie na realizacje celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji, włącznie z jej prowadzeniem i utrzymaniem.

5. Zarząd Fundacji może zbywać prawa majątkowe Fundacji pod warunkiem, że uzyskane ze sprzedaży sumy będą wykorzystane w sposób określony w ust 4.

6. Dochody z darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawca lub darczyńca nie postanowi inaczej.

7. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, ale tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

8. Majątek Fundacji może być lokowany na rachunkach bankowych, w instrumentach finansowych lub w inny sposób.

9. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

10. Fundacja nie może:

- udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi";

- przekazywać majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

- wykorzystywać majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;

- dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 4

Organy Fundacji

1. Organami Fundacji są Fundator i Zarząd.

§ 5

Fundator Fundacji

1. Do kompetencji Fundatora należy:

a. nadzór nad działalnością Fundacji;

b. podejmowanie innych czynności kontrolnych, w tym wgląd we wszelkie dokumenty dotyczące działalności Fundacji oraz żądanie od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień we wszystkich sprawach dotyczących działalności Fundacji;

c. zatwierdzanie kierunków działalności Fundacji, uchwalanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji;

d. podejmowanie decyzji o podjęciu i rozpoczęciu działalności gospodarczej przez Fundację;

e. podejmowanie decyzji w sprawach utworzenia oddziału Fundacji lub innych jednostek organizacyjnych, lub likwidacji Fundacji, oddziału lub innych jednostek organizacyjnych, a także określenie zasięgu terytorialnego, przedmiotu działalności oraz organów tworzonych jednostek organizacyjnych;

f. dokonywanie zmian w Statucie Fundacji;

g. reprezentowanie Fundacji wobec Zarządu;

h. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;

i. ustalanie i zatwierdzanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu;

j. wyrażanie opinii w zakresie wniosków i spraw przedłożonych przez Zarząd;

k. badanie stanu majątkowego Fundacji, w tym rozpatrywanie i zatwierdzanie projektu budżetu, rocznych sprawozdań Zarządu oraz sprawozdań finansowych, a także udzielanie członkom Zarządu absolutorium;

l. zatwierdzanie wewnętrznych regulaminów Fundacji oraz innych aktów wewnętrznych regulujących działalność Fundacji;

m. wyrażanie zgody we wszystkich sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Zarządu.

  1. Fundator zajmuje stanowisko lub podejmuje decyzje w formie uchwał lub pisemnych postanowień.
  2. Fundator podejmuje postanowienia lub uchwały na wniosek Zarządu lub samodzielnie.
  3. Fundator może otrzymywać z racji pełnionej funkcji zwrot uzasadnionych i udokumentowanych kosztów.

§ 6

Zarząd Fundacji

Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób, w tym Prezesa Fundacji, powoływanych i odwoływanych przez Fundatora.

Prezes kieruje pracami Fundacji.

1. Do reprezentowania Fundacji upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie. Oświadczenia składane Fundacji może przyjmować jeden członek Zarządu samodzielnie.

2. Zarząd podejmuje działania we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Fundatora.

3. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą:

- upływu kadencji;

- śmierci członka Zarządu;

- skutek odwołania przez Fundatora np. z powodu naruszenia postanowień Statutu;

- rezygnacji.

4. Kadencja członków Zarządu trwa 3 (słownie: trzy) lata i upływa z dniem posiedzenia Zarządu, na którym jest rozpatrywane sprawozdanie z działalności Zarządu za ostatni rok pełnienia kadencji. Istnieje możliwość ponownego powołania danej osoby na kolejną kadencję.

5. Do kompetencji Zarządu należy:

a.  kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;

b.  realizacja celów Fundacji;

c.  sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;

d.   opracowywanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji;

e.   realizacja programów działania Fundacji;

f.    opracowywanie regulaminów i aktów wewnętrznych dotyczących działalności Fundacji;

g.    występowanie z wnioskami w sprawie zmian w Statucie, utworzenia oddziału Fundacji lub likwidacji Fundacji;

h.  przygotowanie projektu budżetu Fundacji;

i.  przyjmowanie darowizn, subwencji, spadków, zapisów na rzecz Fundacji;

j. realizacja szczególnych decyzji ofiarodawców lub darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami Fundacji bądź z postanowieniami Statutu;

k. zatrudnianie pracowników i współpracowników;

l.  tworzenie i likwidowanie oddziałów i innych jednostek organizacyjnych Fundacji.

6. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał, zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. W przypadku braku jednomyślności głosów decyduje głos Fundatora.

7. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na miesiąc.

8. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, na wniosek któregoś z członków Zarządu lub Fundatora.

9. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

10. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani w Fundacji na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną.

11. Wynagrodzenie członków Zarządu i pracowników biura Fundacji będzie wypłacane ze środków Fundacji.

§ 7

Zmiana celu lub Statutu

1. Zmiany celu lub Statutu dokonuje Fundator z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.

2. Decyzja Fundatora w zakresie zmiany celu lub Statutu Fundacji jest dla Zarządu Fundacji wiążąca.

3. W razie jego śmierci Fundatora uprawnienie do zmiany celu lub Statutu przejmuje Zarząd.

§ 8

Likwidacja Fundacji

1. Fundacja może zostać zlikwidowana w przypadku razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, wyczerpania środków pieniężnych i majątku Fundacji lub w innych przypadkach uniemożliwiających prowadzenie działalności statutowej.

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, podjętej na wniosek Fundatora.

3. Likwidację Fundacji przeprowadza likwidator, powołany przez Zarząd Fundacji.

4. Środki majątkowe Fundacji po uregulowaniu zobowiązań i należności likwidator przekazuje organizacjom o podobnych celach statutowych.

§ 9

Postanowienia końcowe

1. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

2. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy ds. oświaty i wychowania oraz minister właściwy ds. polityki społecznej.

3. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.