O Fundacji "Oluś i Stanisław"

Fundacja „Oluś i Stanisław” jest  niezależną, pozarządową organizacją, działającą od 2018 roku. Inicjatorem powołania Fundacji jest Radosław Piotrowski, finansista z wieloletnim doświadczeniem w bankowości i na rynku kapitałowym w Polsce i zagranicą, który pełni funkcję fundatora oraz jednoosobowego organu nadzoru nad działalnością Fundacji.

Naszą ideą przewodnią jest wspieranie godnego życia i ochrona praw osób starszych, aby były traktowane z poszanowaniem ich godności i podmiotowości oraz działalność na rzecz szerzenia wiedzy ekonomicznej wśród dzieci i młodzieży.

Równolegle z codziennym realizowaniem celów statutowych, naszymi priorytetami są budowanie zaufania do działalności Fundacji, promowanie dobrych praktyk oraz przestrzeganie najwyższych standardów organizacyjnych. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze działania były wzorem poszanowania prawa, zasad etycznych ale przede wszystkim aby były pożyteczne i służyły potrzebującym.

Fundusze oraz dary rzeczowe , które pozyskamy są przekazywane na rzecz osób starszych, pomoc edukacyjną i inne specjalne potrzeby tych dwóch grup społecznych.

Nie prowadzimy działalności gospodarczej – naszym jedynym źródłem dochodów są darowizny od darczyńców. Dochody te przeznaczane są przede wszystkim na działalność statutową. Jednocześnie minimalizujemy wydatki administracyjne, tak aby jak największe środki trafiały do naszych dwóch grup docelowych. Uzyskiwane przez nas darowizny oraz inne dochody służą wyłącznie finansowaniu działalności statutowej.


Fundacja Oluś i Stanisław powstała w wyniku międzypokoleniowej refleksji. Obserwując pokolenie najmłodszych, mojego syna Aleksandra oraz pokolenie moich dziadków i seniora rodu – Stanisława, postanowiłem, że jako przedstawiciel generacji łączącej te dwie grupy społeczne, o tak zróżnicowanych ale często pomijanych potrzebach, utworzę Fundację na ich rzecz i zaangażuję się w inicjatywy mające na celu szeroko rozumianą pomoc w ulepszaniu warunków ich życia. Uważam, że odpowiedzialność za nasze dzieci to nie tylko zaspokajanie ich doraźnych potrzeb ale stwarzanie jak najlepszych warunków do edukacji, która zapewni im lepszy start i szersze perspektywy. To nasze dzieci w przyszłości będą działać na rzecz ogólnie pojmowanego dobra nas wszystkich

Radosław Piotrowski - Założyciel Fundacji

Obszary działania fundacji

Osoby starsze
  • Wspieranie godnego życia i ochrony praw osób starszych.
  • Niesienie pomocy osobom starszym i działania na rzecz ich zaspakajania.
  • Wspieranie wszelkich form pomocy i inicjatyw zmierzających do zapobiegania marginalizacji osób starszych.
Dzieci i młodzież
  • Działalność w zakresie promowania i szerzenia wiedzy ekonomicznej wśród dzieci i młodzieży
  • Prowadzenie działalności informacyjnej i uświadamiającej z zakresu edukacji ekonomicznej
  • Działania na rzecz poprawy dostępu do edukacji.

Chcesz przekazać darowiznę?